Menu

  SRÍ LANKA A MALEDIVY

  Stravování

  Polopenze

  Doprava

  Letecky Praha
  Cena za osobu
  od  82 490 Kč

   Anotace

   Do naší nabídky jsme opět zařadili oblíbený pobytově – poznávací zájezd za exotikou. Čeká nás Srí Lanka, země tajů, nádherné fauny i flóry. Země nacházející se těsně nad rovníkem, uprostřed vod Indického oceánu. Srí Lanka se překládá jako „Krásná země" a my se o její kráse přesvědčíme. Objevíme fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou, bujnou vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony, čajové plantáže. Závěr zájezdu bude patřit jedinečnému souostroví Maledivy, které je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi.
   Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v resortu**** se stravováním all inclusive, v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky s ubytováním v hotelech***/**** s polopenzí.

   Zájezd Srí Lanka a Maledivy 2024 provází Petr Horák, garance malé skupiny.

   Colombo – Anuradhapura – Polonnaruwa – Gal Viharaya – NP Minneriya – Lion Rock – Sigiriya – Dambulla – Kandy – chrám Buddhova zubu – Peradeniya – vysočina Hill Country – vodopády Ramboda – Nuwara Eliya – NP Horton Plains – Maledivy

   Program zájezdu

   1.den zájezdu
   Odlet s průvodcem na Srí Lanku.

   2.den zájezdu
   Ráno přílet do COLOMBA, krátká prohlídka hlavního města Srí Lanky. Odjezd na ubytování do hotelu u laguny Negombo. Odpočinek, relaxace, večeře.

   3.den zájezdu
   Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hlavní město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.

   4.den zájezdu
   Dopoledne prohlídka druhého královského města POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme tradiční srílanské dřevařské dílny s možností nakoupení suvenýrů. Odpoledne možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m 2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.

   5.den zájezdu
   Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – v překrásně zdobených jeskyních se nachází mnoho symbolů buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie, průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), města ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.

   6.den zájezdu
   Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a nejproslulejší Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga, která nás vrátí do dob starých rodů, časů koloniálních mocností i fotografického putování pánů Zikmunda a Hanzelky. Seznámíme se s flórou Srí Lanky a prohlédneme si atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer shlédneme tradiční srílanské kulturní představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.

   7.den zájezdu
   Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka a možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla"- sídelní místo Britů.

   8.den zájezdu
   Fakultativní výlet do NP HORTON PLAINS (UNESCO), krásná, tichá oblast vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy z hotelu na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - Baker´s Falls až k vyhlídce Konec světa. Tu náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky Konec světa a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno a odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu.

   9.den zájezdu
   Snídaně a dle let. řádu transfer na letiště do Colomba, odlet na Maledivy. Transfer rychlolodí (cca 20 min.) do resortu**** na ubytování, odpočinek v tropickém ráji.

   10. - 12.den zájezdu
   Pobyt u moře na exotických MALEDIVÁCH - koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek a strava all inclusive. Resort se nachází na atolu Severní Malé a nabízí restauraci, bar, obchůdky a krásnou pláž. Nechybí venkovní bazén, fitness centrum, večerní zábava. 

   13.den zájezdu
   Pobyt u moře, koupání a večer transfer rychlolodí na letiště do Malé, odlet s průvodcem.

   14.den zájezdu
   Přílet do Prahy.

   Cena zahrnuje

   • let. přepravu do Colomba (Srí Lanka), Colombo – Maledivy a zpět, (v případě odletu z Vídně, CK zajistí svoz na letiště)
   • let. taxy, transfery rychlolodí,
   • transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách,
   • dopravu místním klim. busem po Srí Lance,
   • 11x ubytování – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ****/***, 4x na Maledivách – resort****),
   • 7x polopenzi – Srí Lanka,
   • 3x all inclusive + 1x snídaně a 1x večeře – Maledivy,
   • průvodce CK

   Cena nezahrnuje

   • vstupy, fakult. výlety, služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

   Fakultativní příplatek

   • 1lůžk. pokoj 19300 Kč,
   • příplatek za vodní bungalov 6500 Kč/os,
   • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1610 Kč,
   • vstupní vízum na Srí Lanku 1300 Kč/os

   Nástupní místa

   Podnadpis

   EXOTIKA SRÍ LANKY A LUXUS MALEDIV

   Podnadpis2

   POZNÁNÍ I ODPOČINEK U INDICKÉHO OCEÁNU

   Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)

   hotel***/****

   Ikony pro web

   oblíbené@tip

   Vstupní vízum

   • vstupní vízum na Srí Lanku 1300 Kč/os., o bližších a aktuálních podrobnostech vás budeme informovat

   Zajímavosti

   Na co se můžete těšit

   Co vás čeká na Maledivách:
   • Bílý písek na plážích a kokosové palmy
   • Korálové útesy a hejna ryb
   • Pravidlo Malediv 1 ostrov = 1 resort

   Příznaky termínů

   CL346-24-1%Doobsazení pro ženu

   Doprava

   letecky Praha - Colombo a zpět přes Maledivy, po Srí Lance se budeme pohybovat místním klim. autobusem.

   Ubytování

   UBYTOVÁNÍ
   11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ***/****, 4x na Maledivách - resort****)

   STRAVOVÁNÍ
   7x polopenze - Srí Lanka, 3x all inclusive + 1x snídaně a 1x večeře - Maledivy. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

   Vstupné

   ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY podzim 2023) – ceny v USD
   Fakult. výlety:
   Safari NP MINNERIYA 50 USD
   NP  HORTON PLAINS - 70 USD

   Vstupy:
   Yala Jeep Safari 60 USD
   TUK TUK Ella 2 000 LKR
   Sloní sirotčinec  4 905 LKR, jízda na slonech -20min 3 000 LKR
   Chrám stromu Bo 200 LKR (1 USD)
   Chrámy Polonnaruwa areál 8 325 LKR (28 USD), děti 2 875 LKR (14 USD)
   Král. palác na skále v Sigiriya 9 990 LKR (35 USD), děti 3 450 LKR (17 USD) - neklouzavé boty!
   Chrámy Dambulla 2 000 LKR (9 USD), děti zdarma
   Kandy - chrám Buddhova zubu 2 000 LKR (9 USD) + spropitné 5 USD
   Kandy tance - představení 2 000 LKR 
   Kořeninová zahrada a čajová plantáž - zdarma + spropitné
   Botanická zahrada 3 000 LKR (13 USD), studenti 1 200 LKR (6 USD), děti 1 000 LKR (5 USD)
   Rybáři na kůlech 666 LKR
   Farma želví prohlídka 1 500 LKR
   Colombo - Národní muzeum Colombo 1 500 LKR (8 USD) - dle časových možností
   Colombo - Gangaramya Temple 600 LKR (3 USD) - dle časových možností

   DOPORUČENÉ KAPESNÉ
   Peníze na vstupy dle programu je nutno vyměnit hned při příletu do Colomba na letišti. Na fakultativní výlety a vstupy doporučujeme částku cca 240 $ (není nutné absolvovat vše). Na stravu doporučujeme cca 15 $ /den. Na spropitné řidičům, místnímu průvodci, pro místní personál – průvodce z místa, hlídání bot u chrámů, řidiče, nakládku zavazadel do autobusu doporučujeme cca 130$ (částku vybere průvodce na začátku zájezdu a bude to rozdělovat - povede účetnictví spropitného).

   UPOZORNĚNÍ KE VSTUPŮM
   • NP pěší okruh Horton Plains – zákaz vnášení všech plastů do parku včetně pláštěnek a obalů, sáčků, kontrola vše zabavuje u vchodu do parku, neklouzavé boty a větrovku sebou (platí také v Sigiriya).
   • Při vstupu do chrámů musejí mít muži dlouhé nohavice, ženy dlouhé sukně!!!
   • Kolem chrámů je povoleno chodit pouze naboso, ale kvůli rozpálené půdě (v jarním termínu) od sluníčka nebo blátě v podzimním termínu) doporučujeme chodit v ponožkách. Vzít si starší ponožky sebou cca 3 páry většinou jsou tak špinavé, že se nedají ani vyprat. Do chrámů musí mít každý zahalená ramena a oděv minimálně pod kolena, spíše jsou již vyžadovány dlouhé kalhoty/sukně.
   • Vyzouvat se musí také při vstupu do jednotlivých památek. Nesmí se zde fotit zády, pouze předem, max. bokem.
   • Vždy a všude je nutné platit tzv. spropitné (tips), nezapomeňte tedy drobné, opravdu je to nutnost, kterou vždy na Srí Lance vyžadují.

   MĚNA A KURZ
   Národní měnou je Srílanská rupie (LKR).
   1 USD ($) = cca 200 LKR.
   Srílanské banky Vám bez problémů vymění eura, americké dolary i britské libry. V blízkosti turistických center se nacházejí bankomaty. Cestovní šeky se nepřijímají, ale dá se zde platit i kreditní kartou ve větších obchodech a restaurací, ale ne všude. Doporučujeme platit spíše hotovostí a bankomaty využívat jen na hotelech.
   https://www.kurzy.cz/kurzy-men/kurzy.asp?a=X&mena1=USD&mena2=LKR&c=1&d=6.11.2018&convert=P%F8eve%EF+m%ECnu
   Maledivská rupie (MVR) - na případné útraty v resortu na Maledivách
   https://www.kurzy.cz/kurzy-men/prevodnik-men/MVR-CZK/

   Další informace

   CESTOVNÍ DOKUMENTY
   - Pro vstup na Srí lanku i Maledivy je vyžadován cestovní pas ČR platný alespoň šest měsíců ode dne vstupu na území Srí Lanky.
   - Od cestujících přijíždějících na Srí Lanku z endemických oblastí žluté zimnice (zpravidla z Afriky) se vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz s potvrzeným očkováním proti této chorobě.
   - Každý návštěvník (platí pro Srí Lanku i Maledivy) se musí prokázat kromě pasu i zpáteční letenkou a doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu.
   - Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.
   - Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

   Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.
   Podle nařízení evropského parlamentu a rady (es) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 sb., skončilo dnem 1. Července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. Června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.

   VSTUPNÍ VÍZUM
   Pro vstup na Srí Lanku potřebuje občan České republiky v každém případě vízum
   , ať je účel cesty jakýkoliv. Turistické vízum se našim občanům uděluje za poplatek 1.000 Kč (zajišťuje CK Redok Travel), zpravidla opravňuje k jednomu vstupu, maximální délka pobytu je 30 dní a lze jej prodloužit. Před odletem je třeba vyplnit imigrační formulář - také zajistí CK.
   Na Maledivy není potřeba vízum.

   OČKOVÁNÍ
   Očkování není povinné, avšak turistům směřujícím na Srí Lanku se doporučuje vakcinace proti břišnímu tyfu, žloutence typu A i B a tetanu. V námi navštívených oblastech není ani nutné mít obavu z malárie, avšak pro psychický pocit doporučujeme vzít si antimalarika sebou, ale určitě nepoužívat předem! Opravdu to není nutné! Potvrzení o očkování proti žluté zimnici je vyžadováno od všech osob starších jednoho roku, jež na Srí Lanku přijíždějí ze země s běžným výskytem této nemoci.
   Na Srí Lance se v hojném počtu vyskytují komáři, doporučujeme koupit repelent proti tropickému hmyzu, který se dá koupit v každé lékárně. Většina hotelů má na pokoji aparáty do zásuvek proti komárům, doporučujeme mít i vlastní.
   Moskytiéry nejsou na hotelích dostupné.

   CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
   Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

   Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

   Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
   Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
   Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
   Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
   Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
   Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
   Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
   Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

   Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

   Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

   Počasí

   ČASOVÝ POSUN
   Srí Lanka je v časovém pásmu GTM +4,5 hod.
   Male je v časovém pásmu GTM +4 hod.
   Dubaj je v časovém pásmu GTM + 3 hod.

   POČASÍ
   Srí Lanka i Maledivy se nachází v tropickém podnebném pásmu s vysokými teplotami okolo 30°C a náhlými krátkými a intenzivními dešti - hlavně na Srí Lance. Doporučujeme lehké letní oblečení, při výletech na Srí Lance dlouhý rukáv / lehké kalhoty na ochranu proti komárům, repelent, pohodlnou turistickou obuv, pokrývku hlavy a opalovací krém s vysokým faktorem. V průběhu dne vás kdykoliv může zastihnout déšť, mějte s sebou pláštěnky (pozor - do některých NP je zakázáno vnášet jakýkoliv plast), př. větrovku. Vezměte si také jedno teplejší oblečení, při noclehu na vysočině bývají rána chladnější i deštivé v podzimním termínu. V jarním termínu bývá sucho a teplo.

   Další informace

   ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
   Elektrické napětí je zde standardních 230-240 voltů. Standardní ale nejsou zásuvky - je třeba pořídit si adaptér (na Srí Lance lze zakoupit na místě, často se hodí adaptér pro GB ). Zástrčky jsou nejčastěji britského typu, k nimž je pak potřeba redukce, některé resorty mají zásuvky přizpůsobeny přímo evropských normám.

   VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
   Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

   Velvyslanectví Dillí - Embassy of the Czech Republic (Pro Srí Lanku i Maledivy)
   50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, 110 021 New Delhi
   Telefon: +91/11 2415 5200
   Fax: +91-11-2415 5270
   Nouzová linka: +91 9910999460
   E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz
   Časový posun: +3,5 hod v době letního času, +4,5 hod v době zimního času
   Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30
   úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 11.00

   Honorární konzulát Kolombo
   60/1, Park Street, Colombo
   Telefon: +94 115 559 083
   Fax: +94 115 559 084
   E-mail: colombo@honorary.mzv.cz
   Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 9.00 - 17.00

   DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
   Srí Lanka:
   Tel. předvolba: +94
   Záchranná služba: 110
   Národní bezpečnostní linka: 118
   Policie: 119
   Vládní pomoc: 1919

   Maledivy:
   Tel. předvolba: +960
   Nouzová linka: 102

   DOPORUČENÍ PRO TURISTY
   DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
   http://drozd.mzv.cz
   Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

   CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
   Příjezd na Srí Lanku:
   - Existuje povinnost ohlásit celníkům dovoz hotovosti v hodnotě přesahující 15.000,- USD, doporučuje se však deklarovat již hotovost přesahující 5.000,- USD.
   - Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby a dárky v hodnotě až 250,- USD, včetně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody.
   - Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně, drogy, narkotika a veškeré zboží obchodní povahy. Cizinec může být požádán o vyplnění zavazadlového prohlášení Baggage Declaration Form.
   - Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická a erotická literatura.

   Odjezd ze Srí Lanky:
   - Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt maximálně 250 srílanských rupií.
   - Před odjezdem ze Srí Lanky se od 1. ledna 2017 platí letištní poplatek (tzv. Embarkation Tax) ve výši 7.000,- srílanských rupií nebo 50,. USD, pokud není zahrnut již v letence.
   - Celníkům je nutné ohlásit vývoz hotovosti v hodnotě přesahující 5.000,- USD a zároveň doložit její původ. Pokud tyto prostředky na Srí Lanku cestující dovezl, musí předložit formulář "Exchange Control, Form D", který cestující vyplnil při příjezdu na Srí Lanku a nechal potvrdit při vstupní kontrole.
   - Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt bez cla vše, co bylo dovezeno a deklarováno, dále až 10 kg čaje a zboží zakoupené pro běžnou osobní potřebu a suvenýry. Pokud jde o alkoholické nápoje, lze ze Srí Lanky vyvézt bez cla až 1,5 litru tvrdého alkoholu a max. 2 láhve vína.
   - Povoluje se dovézt dárek či suvenýr v maximální hodnotě 1000 srílanských rupií.
   - Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy, ani polodrahokamy (ani v zakoupených špercích), slonovina, narkotika, zbraně a munice, zvířata a rostliny. Na případně zakoupené šperky, je třeba mít certifikát z obchodu nebo dílny.

   Maledivy:
   Maledivy mají velmi silné protidrogové zákony. Dovoz nebo držení drog je přísně trestáno včetně doživotního vězení.
   Je trestným činem dovážet na Maledivy tyto položky: výbušniny, zbraně, střelivo, pornografický materiál, materiály, které jsou v rozporu s islámem, výrobky z vepřového masa, alkohol. Zakázán je vývoz korálů a želvích krunýřů.

   DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
   • Voda z vodovodu není pitná. Pijte výhradně vodu kupovanou balenou a zkontrolujte neporušenost uzávěru. Vodou je třeba šetřit, je jí nedostatek. Použitý toaletní papír se odkládá do zvláštních košů, nikoli do záchodu. Ve zvýšené míře dodržujte základní hygienické návyky.
   • Doporučujeme z
   bytečně si s sebou z ČR nebrat moc šperků a veškeré věci si chránit proti odcizení. Na mnoha hotelích jsou trezory nebo si nechávejte cennosti na recepci hotelu. Za případné odcizení peněz, dokladů nebo šperků nenese nikdo odpovědnost.
   • Na Srí Lance se vaří převážně ostrá jídla.
   Špatné zacházení s buddhistickými obrazy a artefakty je vážným přestupkem a turisté za to bývají odsouzeni. Nefoťte se před sochou Buddhy.

   • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
   • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
   • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
   • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
   • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
   • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
   • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
   • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
   • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

   V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

   Program zájezdu
   dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


   DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

   Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
   Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

   Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
   Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
   Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

   Doprava na/z letiště v Praze

   Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

   Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
   Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
   https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz
   Kdy chcete cestovat?
   Zavřít
   květen
   poútstčtsone
   červen
   poútstčtsone
   1 den
   15 dní a více
   2 dospělí 0 dětí
   Vyberte cestující
   Zavřít
   Počet dospělých
   Počet dětí
   Vyberte
   Doprava
   Zavřít
   Vyberte
   Strava
   Zavřít
   0 Kč
   50 000 Kč a více
   CKSleva
   Mapa nedostupná

   Uvedená cena je pravidelně či online aktualizována, ale i přesto může dojít k její změně. Důvodem může být aktuální obsazenost, vyprodání daných míst či jiné faktory ovlivňující cenu zájezdu. Po provedení rezervace zájezdu Vám bude platná cena sdělena a finální cena bude uvedena ve smlouvě o zájezdu.

   Tento zájezd se řídí ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všechny potřebné podklady dle tohoto zákona jsou uvedeny v daných nabídkách, což je popis hotelu, kategorie, cenové podmínky atd. Tyto informace udává pořádající cestovní kancelář. Pořádání zájezdu se řídí podle všeobecných podmínek organizující cestovní kanceláře REDOK TRAVEL, s.r.o. , ič 25258281, které obdržíte společně se smlouvou o zájezdu.