Menu

  ROTTERDAM - GOUDA - AMSTERDAM

  Redok

  REDOK TRAVEL, s.r.o.

  Pod Věží 4 568 02 Svitavy

  Telefon: 461 530 663

  Mobil:

  Email: info@redok.cz

  Email rezervace: info@redok.cz

  Web: www.redok.cz

  Pojištění CK: Stáhnout

  • 14.05. – 19.05.20246 dní (út-ne)
  • 2 dospělí
   Počet dospělých
   Počet dětí
  • Dvoulůžkový pokoj
  • Bus, Olomouc
  • Snídaně
  • ID zájezdu: 701879033
  Cena za osobu
  NaN Kč

   Anotace

   Nizozemí (Holandsko), to je Amsterdam, tulipány, sýry, větrné mlýny, Rotterdam - evropský Manhattan. Na naší cestě objevíme ale i tajemství wattového moře (část Severního moře mezi ostrovy a pevninou nazývající se Waddenzee, označující pobřežní mělčinu, která je za přílivu zaplavená a za odlivu naopak obnažená – přírodní památka UNESCO) a vydáme se lodí na idylicky venkovský ostrov Texel, který zatím uniká pozornosti většiny turistů, abychom zde načerpali nových sil na plážích s jemným bílým pískem, v přírodní rezervaci se zajímavou faunou a flórou (tuleni, divoké orchideje) a v malebných vesnicích.

   Kinderdijk – Rotterdam – Gouda – Haarlem – Bergen – ostrov Texel - Amsterdam

   Program zájezdu

   1. den zájezdu
   Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

   2. den zájezdu
   Ráno příjezd do KINDERDIJKU (UNESCO) – 19 větrných mlýnů postavených kolem roku 1740. Procházka krásnou krajinou po hrázích a kolem větrných mlýnů (UNESCO). Kolem poledne příjezd do největšího přístavního evropského města Rotterdamuevropský Manhattan. Prohlídka města, které je kombinací originální moderní architektury s mrakodrapy, ultra moderními stavbami a staré části města, která byla za 2. svět. války zničena těžkým bombardováním. Procházka centrem města, Starý přístav Oude Haven, historické lodě v přístavišti, jedinečná atmosféra, směs starého a nového designu, Kubuswoningen – krychlové domy - působivé stavby moderního Rotterdamu, Witte Huis (Bílý dům), Erasmův most a na závěr jeden ze symbolů města, vyhlídková věž Euromast, kam vyjedeme výtahem do výšky 101 m (zde můžeme vyjít na terasu, výhledy na přístav a město) a až do výšky 185 m nás dál vyveze otočný výtah Euroscoop – úchvatné pohledy s rozhledy až 30 km.

   3. den zájezdu
   Typické kupecké město GOUDA - síť grachtů se štítovými domy, pozdně gotická křížová bazilika, vážní budova z roku 1668 s reliéfy vážení sýra na náměstí Markt, gotická radnice a návštěva slavných sýrových trhů. Pokračujeme do města HAARLEM „malý Amsterdam“ s velmi zachovalým historickým centrem, které je dokonce starší než centrum samotného Amsterdamu. Procházka starým městem vč. Grote Markt, které je považováno za nejkrásnější náměstí v celém Nizozemsku, kostel Sint Bavo (Grote Kerk - tedy velký kostel), radnice, štítové domy aj. Haarlem je městem plným zajímavé historie, ale rozhodně žije také přítomností. Je plné coffee shopů, klubů, tradičních hospod a barů, které lákají k příjemnému posezení. Na ubytování odjedeme na sever Holandska do historického městečka Bergen, kamenné ulice, historické domy a malebné náměstí s kostelem sv. Petra, autentická atmosféra Nizozemska.

   4. den zájezdu
   Přejedeme do přístavu a trajektem se přepravíme na OSTROV TEXEL ve Waddenzee. Největší z nizozemských Západofríských ostrovů je dlouhý pouhých 25 km a široký 9 km. I přes svou malou rozlohu se ostrov vyznačuje značným množstvím rostlinných a živočišných druhů. Nezapomenutelný úvod do zdejší panenské přírody nabízí NP Duinen van Texel (NP Texelské duny), ptačí rezervace, kde se mísí slatiny a vřesoviště s dunami porostlými trávou. Navštívíme nekonečnou písčitou pláž s majákem z 19.stol. – symbol ostrova. S obyvateli a životem zdejšího moře se seznámíme v parku Ecomare, vynikající přírodní centrum, jež mapuje vývoj Texelu od poslední doby ledové. V jeho fascinujícím akváriu najdete druhy z Waddenzee (Wadského moře), například žraloky či tuleně. Od centra se rozbíhají přírodní stezky a pokud nám počasí dovolí, tak se za tuleni vypravíme lodí přímo na širé moře. K večeru návrat na hotel do Bergenu.

   5. den zájezdu
   Po snídani odjedeme do korunovačního města AMSTERDAM, kde strávíme zbytek den. Projdeme náměstí Dam, Královský palác, malé uličky s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum schraňuje většinu Van Goghových prací) a fakult. projížďka lodí po kanálech. Večer odjezd do ČR.

   6. den zájezdu
   V ranních hodinách návrat do ČR.

   Cena zahrnuje

   • dopravu lux. klim busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),
   • trajekt na ostrov Texel,
   • 3x ubytování v hotelu*** (1x Rotterdam, 2x Bergen – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím),
   • 3x snídani,
   • trajekt na ostrov Texel,
   • průvodce CK

   Cena nezahrnuje

   • vstupné, fakult. služby,
   • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

   Fakultativní příplatek

   • 1lůžk. pokoj 3100 Kč,
   • 2x večeře v Bergenu 1100 Kč,
   • muzeum Van Gogh 570 Kč (záloha),
   • muzeum Van Gogh - do 18 let zdarma - nutná rezervace v CK,
   • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč

   Nástupní místa

   14.05. - 19.05. Odjezd A, B + Plzeň
   Přehled nástupních míst najdete ZDE

   Podnadpis

   ZA TULENI NA OSTROV TEXEL

   Podnadpis2

   POZNÁVACÍ ZÁJEZD HOLANDSKO 2024

   Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)

   hotel ***

   Ikony pro web

   tip

   Příznaky termínů

   NL580-24-1%Doobsazení pro muže

   Doprava

   Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

   Ubytování

   UBYTOVÁNÍ
   3x ubytování v hotelu *** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

   STRAVOVÁNÍ
   3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

   Vstupné

   ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z. r. 2023) – ceny v EUR (€)
   Ostrov Texel - maják s vlastivědným muzeem 5,50 €
   Ostrov Texel - park Ecomare 15 €
   Amsterdam Plavba po grachtech - 20 €
   Amsterdam Královský palác - 10 €
   Amsterdam Nový kostel - 9 €
   Amsterdam Starý kostel - 9 €
   Amsterdam Rijksmuseum - 22,50 €
   Amsterdam Brusírna diamantů - zdarma
   Rotterdam Euromast - 16,50 € (včetně Euroscoop), senioři 15 € (včetně Euroscoop)

   Fakultativní příplatek
   Amsterdam - muzeum Vincenta van Gogha 570 Kč (záloha), nutná rezervace
   Amsterdam - muzeum Vincenta van Gogha do 18 let zdarma, nutná rezervace
    
   DOPORUČENÉ KAPESNÉ
   Doporučujeme na vstupy cca 110 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů, není podmínkou všechny navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

   MĚNA A KURZ
   EURO (značení EUR nebo €)
   https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/

   Další informace

   CESTOVNÍ DOKUMENTY
   Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

   CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
   Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

   Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

   Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
   Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
   Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
   Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
   Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
   Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
   Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
   Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
   Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
   Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

   Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

   Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

   Další informace

   ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
   Síťové napětí v Holandsku je jako v České republice 220 V. Zástrčky mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

   VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY

   Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.
   Velvyslanectví Haag - Embassy of the Czech Republic
   Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag
   Telefon: +31(0)70/3130031, sekretariát +31(0)70/3130011, KO +31(0)70/3130018
   Fax: +31(0)70/3563349
   Nouzová linka: +31/641/315128
   E-mail: hague@embassy.mzv.cz
   Provozní hodiny úřadu (pro telefonické dotazy): 09.00 - 16.00
   Úřední hodiny konzulárního úseku pro veřejnost: pondělí 12.00 - 15.00, úterý, středa 09.00 - 11.30

   DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
   Tel. předvolba: +31
   Policie, záchranka, hasiči: 112
   Místní policie: 0900 8844
   Pobřežní hlídka: 0900 0011
   Lékařská pohotovost: 0900 1515
   Voda, elektrika, atd.: 0800 9009

   DOPORUČENÍ PRO TURISTY
   DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
   http://drozd.mzv.cz
   Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

   CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
   Fyzická osoba může bezcelně dovézt a vyvézt z Nizozemska zboží sloužící k osobní potřebě.
   Bezcelně lze dovézt:
   - 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
   - 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
   - 90 litrů vína,
   - 110 litrů piva
   - 800 ks cigaret
   - 400 ks cigárek a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
   - 1 kg tabáku.
   Dovozní restrikce se vztahují na dovoz a vývoz chráněných druhů živočichů a rostlin, zbraně a munice, drogy atd.. U dovozu a vývozu peněžní hotovosti nad 10.000 EUR může celní správa kontrolovat původ peněz.

   DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
   • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
   • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
   • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
   • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
   • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
   • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
   • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
   • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
   • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.
   • V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

   Program zájezdu
   dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!
   Kdy chcete cestovat?
   Zavřít
   duben
   poútstčtsone
   květen
   poútstčtsone
   1 den
   15 dní a více
   2 dospělí 0 dětí
   Vyberte cestující
   Zavřít
   Počet dospělých
   Počet dětí
   Vyberte
   Doprava
   Zavřít
   Vyberte
   Strava
   Zavřít
   0 Kč
   50 000 Kč a více
   CKSleva
   Mapa nedostupná

   Příplatky

   Zobrazit příplatky

   ROTTERDAM - GOUDA - AMSTERDAM

   • 14.05. – 19.05.2024, 6 dní (út-ne)
   • 2 dospělí
   • Dvoulůžkový pokoj
   • Bus
   • Snídaně

   Nezávazná objednávka

   Objednavatel

   Cestující

   Objednavatel je také cestujícím

   Dospělý cestující 2

   Povinné údaje jsou označeny *

   Tento zájezd se řídí ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všechny potřebné podklady dle tohoto zákona jsou uvedeny v daných nabídkách, což je popis hotelu, kategorie, cenové podmínky atd. Tyto informace udává pořádající cestovní kancelář. Pořádání zájezdu se řídí podle všeobecných podmínek organizující cestovní kanceláře REDOK TRAVEL, s.r.o. , ič 25258281, které obdržíte společně se smlouvou o zájezdu.